obrazek

Tomáš Horký - Terra projekt
Vodohospodářské stavby

Kontaktní detaily: 572 571 435, 603 863 672, th@uh.cz

2001

Vodní nádrž v polní trati Louky – k.ú. Staré Město

Protierozní opatření v polní trati Malé pole

Projekt ozdravných opatření v regionálním biokoridoru RK 145 v katastrálním území Kunovic

Rybníky U Ovčírky k.ú. Šumice

Vodní plochy v k.ú. Vážany (Etapa I – Vodní plochy v polní trati Vranovy Louky)

"Vodohospodářské opatření v polní trati Sedlavince a Žleby – biocentrum" na k.ú. Lovčice

Návrh konceptu územního plánu trojměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město v těchto oblastech: územní systémy ekologické stability včetně interakčních prvků, protipovodňová a protierozní ochrana

"Boční nádrž a mokřad v polní trati Moštěnka" k.ú. Hýsly

Změna územního plánu obce Slavkov – ekologická a zemědělská příloha

Projektová dokumentace ve stupni studie – Revitalizace straňanské kotliny – vodní hospodářství – protipovodňová ochrana

Studie revitalizace odstaveného ramene M43 – Hrnčířské louky (Morava km 139.760 – 140.140)

Vodní plochy v polní trati Uhliska – k.ú. Vápenice

2002

Rybníky v polní trati díly II etapa - k.ú. Svárov

Rekonstrukce Vinohradského rybníku k.ú. Uherský Brod

Rekonstrukce rybníku Žabka, k.ú. Strání

Zpracování změny č.11 územního plánu sídelního útvaru Babice (zemědělská a ekologická příloha)

Plán péče o LBC Pastviska III etapa pro rok 2002

Ozelenění skládky Čerťák (Rekultivace, sadové úpravy ) k.ú. Staré Město

Projekt založení biokoridoru z biocentra Slíny po silnici I/55

Plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru Ostrožská Nová Ves

Protierozní opatření v polní trati Horní hory na k.ú. Strážnice

Manipulační a provozní řád – VN Zikmundov na levostranném přítoku Kyjovky v km 83.6

Posouzení erozního ohrožení a návrh protierozních opatření v povodí Vinohradského potoka k.ú. Mařatice

Zpracování návrhu manipulačního řádu pro povodňování Nedakonického lesa

2003

Rybník Zástřizly

Požární nádrž v areálu fy Stavby s.r.o.Boršice

Ozelenění areálu fy RAMET

Biokoridor K5 , K6 v k.ú. Dolní Němčí

Manipulační a provozní řád na vodní nádrž : Rybník Stříbrnice

Návrh interakčních prvků pro k.ú. Uherský Brod, Havřice, Těšov, Újezdec, Maršov

Revitalizace Jalubského potoka – I. etapa

Revitalizace toku Holomňa – I. etapa k.ú. Drslavice

Výpočet extravilánových vod pro projekt kanalizace města Kunovice

Revitalizační opatření na Škrlovském potoce

2004

Manipulační a provozní řád na rybníky N1, N2, N3 na k.ú. Míškovice

Revitalizace levobřežního přítoku Kyjovky v km 83,6 na k.ú. Staré Hutě

Výroba umělého sněhu na lyžařském svahu Lopata – k.ú.Vápenice (SO1 Vodní plocha horní a SO2 Vodní plocha dolní)

Mokřad v polní trati Pěny, k.ú. Napajedla

ZOO Lešná - Pavilon a výběh pro lvy SO9 Úprava toku a vodní příkop SO10 Dřevěné vyhlídky, přístřešky a chodníčky

Tůně a mokřad v polní trati Padělky, k.ú. Sušice

Rekonstrukce rybníku Širůch, k.ú. Staré Město

Biocentrum a rybník Velehrad

Dosadba části biokoridoru LBK 600 652-14 na k.ú. Babice

Plán biotechnických zásahů v regionálním biokoridoru RK 145 v k.ú. Kunovice – II etapa

Rekonstrukce nádrže Lučina

Úprava Míkovického potoka

Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky

HB Ovčírka v Šumicích, km 0 – 1,55 (rekonstrukce)

2005

Rekonstrukce rybníků na návsi – Nedakonice

Vodní plocha v lokálním biocentru Sádky, k.ú. Kunovice

Mokřad Topolov, k.ú. Nivnice

Posouzení odtokových poměrů v polní trati Díly do Skalice – k.ú. Medlovice

Rybník a mokřad v polní trati Prostřední, k.ú. Pašovice

Rybníky v polní trati Lipina na k.ú. Nedachlebice

Úprava bobří hráze na Huštěnovském potoce

Úprava vodoteče v polní trati Malý Trnovec

Úprava místní vodoteče v polní trati Trpínky, k.ú. Jarošov

Lapač splavenin v polní trati Vinohrady

Lapač splavenin v polní trati Dlouhá hora

Lapač splavenin v polní trati Prostřední hora, vše na k.ú. Mařatice

2006

Kapitoly životního prostředí územních plánů (etapa průzkumy a rozbory) pro obce Suchá Loz, Sušice, Kněžpole, Bystřice pod Lopeníkem

Revitalizace Veličky, km 20,360-23,444 (evidenční číslo 60 356 PDC)

Terénní úpravy pozemků v trase lokálního biokoridoru, k.ú. Komňa

Studie: „Poldr Ostrožská Lhota”

Sanace břehové nátrže – Vodárenské jezero, Ostrožská Nová Ves Jahodná – rekultivace stávající skládky, odvodnění Studie odvodnění lokality Bezčeně, k.ú. Sady

2007

Kapitoly životního prostředí územních plánů (etapa průzkumy a rozbory) pro obec Boršice u Blatnice, Pitín

Molo – Vodní plocha v polní trati Louky, k.ú. Staré Město

Studie – Vodní plocha v polní trati Louky, k.ú. Dolní Němčí

Závlaha Suchá Loz – přivaděč závlahové vody

Terénní úpravy – lyžařský vlek – k.ú. Nová Lhota

Společná zařízení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Zlechov, Staré Město, vyvolaných stavbou Přeložka silnice I/50 Uherské Hradiště – Obchvat II, Stavební objekt: Prvky ÚSES – Lokální biokoridor BK2

Vodní plocha pro plameňáky - ZOO Lešná

Terénní úpravy areálu f.y. Alucast – k.ú. Tupesy

II/427 Moravský Písek – průtah, III stavba km 0,000 – 0,700, stavební objekt: „Úpravy mokřadu U Nádraží”

Odvodnění lokality Za hřištěm, k.ú. Stříbrnice

Společná zařízení KPÚ SLAVKOV, Vodní nádrž – suchý poldr na Zlejšovském potoce VN2, vodní nádrž – suchý poldr na Zlejšovském potoce VN3

Protipovodňové opatření Šumice – příkopa P2 – p.t. Malé Pole

Protipovodňové opatření Šumice – příkopa P1 – p.t. Čupy

Biocentrum Jiřičky – II. etapa

Návrh vodních ploch - Ořechov

2008

Realizaci protierozních opatření PEO 19, PEO 20, PEO 21, UT dle plánu společných zařízení KPÚ SLAVKOV

Posouzení odtokových poměrů - Cyklostezka Újezdec u Luhačovic - Šumice

Rozšíření lapače splavenin v polní trati Prostřední hora

Odstranění zatrubnění Míkovického potoka

Retenční nádrž Nad Pilou

Rekonstrukce retenční nádrže Račák

Rekonstrukce soustavy retenčních nádrží Tabarky 1 a Tabarky 2

Rekonstrukce soustavy retenčních nádrží Ujmiska 1 a Ujmiska 2

Studie revitalizace vodního toku Nivnička

Zavlažování Kněžpolského lesa - stavba roku 2011 Zlínského kraje (v kategorii Dopravní, inženýrské stavby a ekologické stavby)

Poldr v polní trati Soví hora

Úpravy Josefínského potoka v katastrálním území Labuty

2009

Terénní úpravy - biocentrum Podkobylí - k.ú. Hrubá Vrbka

Zainvestování území pro výstavbu rodinných domů lokalita "Nad zámkem"

Uherský brod, dokumentace objektu, I4 Retenční nádrž

Suchý poldr a biocentrum v polní trati Na Nivkách, k.ú. Sušice

"Vodní nádrž N3 na Prakšickém potoce v lokalitě Odráží" a "Vodní nádrž na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy" dle plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Prakšice

"Vodní nádrž VP1 s mokřadem VP2 v lokalitě Solařky" dle plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy, k.ú. Suchá Loz

2010

Studie - "Vodní plocha Lipov a doprovodná opatření"

Boršice u Buchlovic - 5 etapa, I. územní etapa těžby - vyhodnocení půdních poměrů, stanovení skrývky ornice, vynětí ze ZPF

Retenční nádrž v lokalitě Sázenka

Retenční nádrže Močáry v lokalitě Salaš

Vodní plochy na potoce Hořenůšek

Vnorovský rybník LBC 46

Zpracování kapitoly životního prostřední územních plánů v časovém období: rok 2009, 2010 (Ořechov, Šumice, Zlechov, Salaš atd.)

Vyhotovení biologické rekultivace na stavební akci "FVE 5,5 MW blok B1 , B2 , D1 - D8"

Jednoduchá pozemková úprava Malenovice u Zlína - Lokalita Podsúhradí - vodohospodářská opatření

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy - k.ú. Staré Město (Čerťák, Vytrávené, Přední a Zadní Morávka)

“Vodní plochy v polní trati Dolní Pole” - k.ú. Slavkov

“Niva potoka Mandát - Vodní plochy a mokřady” - k.ú. Radějov

“Mokřad Malá Vrbka” - k.ú. Malá Vrbka

2011

Vodní plochy a mokřady v p.t. Močáry k.ú. Držková

Zpracování kapitoly životního prostřední územních plánů - Drslavice, Hradčovice atd.

Mokřad Březová

Posouzení možnosti úpravy zaústění Havřického potoka do Olšavy

Odvodnění polní trati Vazová, Špitálky

Odborný posudek - podklad pro JPÚ Veselí - Předměstí, lokalita Rybník II

VD Luhačovice – Revitalizace zaústění pravobřežního přítoku

Studie protierozní ochrany území Holešova a místních částí

Výběh plameňáků u zámku - rekonstrukce kamenné zídky - ZOO a zámek Zlín - Lešná

Posouzení extravilánových vod Kuřim - podklad pro projekt kanalizace části města Kuřim

Moravský Písek - plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu - trať Podluží, Plán rekultivace

2012

...připravujeme...